Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw uzupełnień w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzupełnianie oraz aktualizowanie zapisów w zapotrzebowaniach mobilizacyjnych dot. stanów osobowych
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z uzupełnianiem jednostek w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
 • aktualizowanie ewidencji żołnierzy rezerwy w systemie SPIRALA-ZINT
 • prowadzenie rotacji żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych i jej dokumentowanie
 • aktualizowanie kartoteki alarmowej
 • współdziałanie z koordynatorem zespołu przy sporządzaniu bilansów, sprawozdań i planów
 • sporządzanie kart powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
 • wzywanie obywateli w celu wydania kart mobilizacyjnych na stanowiska w jednostkach wojskowych


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pracownik zatrudniony na stanowisku kilka razy dziennie przyprowadza i odprowadza interesantów z parteru na III piętro. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1-2 razy w miesiącu) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00. Przewiduje się wyjazdy poza siedzibę urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wybrani kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
- przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych (sprawdzianu): do dnia 10.04.2019 r.;
- oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2562,76 zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,3369;
- termin rozpoczęcia pracy - niezwłocznie po zakończonym naborze;
- dodatkowe informacje nt. stanowiska można uzyskać pod nr tel. 261-656-126 a nt. aktualnego etapu naboru - pod nr tel. 261-656-130;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nie odebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i - po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • List motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy kandydata lub CV
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania tego poświadczenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia świadectwa służby w przypadku zamiaru skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez byłego żołnierza zawodowego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
  ul. Gajowicka 118
  50-984 Wrocław (Kancelaria jawna - pok. nr 201, II piętro)
  Urząd czynny pon. - pt. w godz. 7:30 - 15:30 oraz śr. w godz. 7:30 - 18:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry