Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent w Wydziale Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług - analiza, ocena i rozpatrywanie przydzielonych spraw (odwołania, zażalenia), przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć;
 • Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności osób trzecich wymienionych w art. 113 ustawy Ordynacja podatkowa, wyłącznie wówczas, gdy Dział wydał wcześniej decyzję określającą i/lub ustalającą prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub zwrotu podatku.
 • Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności osób trzecich wymienionych w art. 115 ustawy Ordynacja podatkowa, wyłącznie wówczas, gdy wydanie decyzji przenoszącej odpowiedzialność wymaga równoczesnego określenia i/lub ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub zwrotu podatku.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, kompletowanie niezbędnych akt celem przekazania ich do WSA.
 • Orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych - analiza, ocena i rozpatrywanie przydzielonych spraw (wnioski, odwołania), przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć;
 • Rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
- narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
- praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
- budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.


Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.508,00 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:

Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-134, (42) 25-47-135.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej, w tym przepisów unijnych regulujących podatek od wartości dodanej oraz orzecznictwa TSUE w tym zakresie a także z zakresu ewidencji i rejestracji podatników,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów informatycznych MF i IS obsługiwanych na stanowisku,
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry