Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Administracyjno-Technicznym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w Inspektoracie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Kontakty z klientem urzędu- osobiste oraz telefoniczne, prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa i pracowników Inspektoratu;
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z klientami i gośćmi w celu wsparcia kierownictwa i pracowników Inspektoratu w bieżącej pracy;
 • Redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonych w celu wsparcia kierownictwa i pracowników Inspektoratu w bieżącej pracy;
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych zespołowi Inspektoratu w celu wsparcia kierownictwa i pracowników w bieżącej pracy;
 • Wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, prowadzeniem rejestru wpływających i wychodzących z Inspektoratu przesyłek niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (dzienników ewidencyjnych) oraz przekazywaniem przesyłek o klauzuli "poufne" do kancelarii Tajnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Warunki pracy

Praca siedząca w siedzibie urzędu, z wykorzystaniem komputera, obsługa urządzeń biurowych (drukarka, faks, skaner). Budynek siedziby jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydatki/kandydaci są proszone/proszeni o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • Znajomość przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad postępowania z dokumentacją niejawną;
 • Prawo jazdy kat.B;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji rządowej lub samorządowej;
 • Znajomość schematu organizacyjnego WIOŚ w Katowicach;
 • Znajomość przedmiotu działalności i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"/"poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice
  ul. Wita Stwosza 2
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata, z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry