Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent w Wydziale Kadr i Szkolenia

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia prawidłowy obieg dokumentów w Wydziale i w tym celu przyjmuje i rozdysponowuje po zaewidencjonowaniu we właściwych rejestrach pocztę wpływającą i wychodzącą. Roznosi pocztę do wszystkich sekretariatów w KWP oraz rozdziela pocztę w Wydziale na poszczególne osoby zgodnie z dekretacją Naczelnika;
 • prowadzi ewidencję czasu pracy w Wydziale poprzez comiesięczne przygotowywanie listy obecności oraz wprowadzanie wszystkich danych do systemu SWOP, jest odpowiedzialna za właściwe rozliczanie urlopów, nadgodzin, a także prowadzi absencję chorobową dla funkcjonariuszy Policji w Wydziale;
 • zaopatruje pracowników Wydziału w materiały kancelaryjno - biurowe;
 • realizuje czynności związane z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, przesyłaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, rozliczaniem i przekazywaniem do archiwum materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";
 • prowadzi ewidencję zaświadczeń lekarskich wydawanych przez lekarza medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału, a także rejestruje skierowania na badania wstępne i kontrolne;
 • redaguje pisma na polecenie Naczelnika Wydziału i jego zastępcy;
 • ewidencjonuje przepisy prawne w Wydziale, sporządza karty zapoznania się z przepisami przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału;
 • koordynuje w Wydziale prace związane z przygotowaniem i zdawaniem dokumentów do archiwum KWP, a także prowadzi podręczne archiwum w Wydziale. Przygotowuje do archiwum dokumenty zgromadzone w trakcie roku na swoim stanowisku pracy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, jednozmianowa w godzinach 7.30 – 15.30,

 • konieczność przemieszczania się wewnątrz budynku,

 • praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:  • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 4.731,37 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

 • Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Ofertę wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami prześlij/przekaż w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia.

 • Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 • Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie   http://bip.gorzow.kwp.policja.gov.pl/KWG/wolne-stanowiska-w-sc/16779,INFORMACJA-dotyczaca-wymaganych-dokumentow-i-oswiadczen.html

 • Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 26.07.2024 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • oświadczenie kandydata – zgodnie z art.4a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw – czy od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracował/nie pracował, pełnił/nie pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub był/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • komunikatywność
 • terminowość
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • staranność i precyzja wykonywania zadań
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata – zgodnie z art.4a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw – czy od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracował/nie pracował, pełnił/nie pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub był/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Również w formie elektronicznej poprzez:
  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztę elektroniczną na adres e-mail: kadrycywilne@go.policja.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi