Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów.
 • 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji w celu właściwego funkcjonowania kancelarii tajnej.
 • 3. Kompletowanie, przygotowywanie teczek akt oraz sporządzanie spisów akt w celu przekazania ich do archiwum.
 • 4. Obsługa interesantów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów.
 • 5. Brakowanie dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji w celu zdjęcia ich z ewidencji kancelarii.
 • 6. Przygotowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji Komendantowi oraz Zastępcom w celu zapewnienia obiegu dokumentów.


Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym na II p. budynku nr 41, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,226 – tj. 2.297,33 zł. + dodatek za wysługę lat

Termin składania aplikacji: do dnia 08 grudnia 2017 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, umiejętność obsługi komputera, sumienność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”
 • obsługa sprzętu biurowego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-08
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/11/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry