Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw audytu i kontroli środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej Przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje audyty i kontrole w ramach krajowych programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w perspektywie 2014-2020 oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
 • Wykonuje audyty i kontrole w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz programu Erasmus+
 • Wykonuje w odniesieniu do programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa audyty i kontrole w ramach poświadczenia wydatków i dochodów zadeklarowanych przez Wspólną Instytucję Zarządzającą w rocznym raporcie finansowym a także wykonuje audyty zamknięcia pomocy
 • Wykonuje czynności w ramach audytu rocznych rachunków agencji płatniczej z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Opracowuje we współpracy z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów projekty sprawozdań audytowych, protokoły oraz podsumowania ustaleń i wystąpień do jednostek podlegających badaniom
 • Bierze udział, na zasadach konsultacji, w tworzeniu i doskonaleniu procedur związanych z wykonywaniem audytu i kontroli
 • Realizuje zadania w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki Wspólnej Polityki Rolnej
 • Zapewnia wsparcie OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu


Warunki pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy


ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7


85-056 Bydgoszcz


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3WpQ/content/dostepnosc-architektoniczna?


lub


ADRES URZĘDU:


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy


w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu


ul. Szosa Chełmińska 34/36
87-100 Toruń


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/5nSa/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-4? Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie papierowej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.


ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).


Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie elektronicznej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą. Dokumenty te muszą być zeskanowane po ich uprzednim podpisaniu.


Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Należy dołączyć aktualnie obowiązujące oświadczenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór → Wzory Oświadczeń). Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa unijnego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • Podstawowa znajomość zagadnień audytu i kontroli, w tym w zakresie funduszy pomocowych i środków publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego: jeden z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie komunikatywny, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy IAS Bydgoszcz - ICE”
  Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi