Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/07/2018.

starszy referent

Bolesławiec, dolnośląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  przyjmowanie, rejestrowanie deklaracji podatkowych, wniosków i innych dokumentów oraz prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów w urzędzie,
 •  wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych oraz prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi podatników,
 •  wydawanie zaświadczeń oraz potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy ePUAP w celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi podatników.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windę,
- narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkimInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.

Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
- zadanie pisemne
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.016,88 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,6100.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75/646 52 56 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71/365 27 00 (sprawy organizacyjne i formalne).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
 • umiejętność redagowania pism
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry