Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/02/2020.

starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Sztutowo, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy nadzorca ochrony wybrzeża do spraw ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego Inspektorat Ochrony Wybrzeża

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie stałego dozoru powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłaszanie Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkich zmian spowodowanych oddziaływaniem morza i działalnością ludzi
 • stałe prowadzenie monitoringu przyrodniczego na terenach Natura 2000
 • udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematyczna lustracja brzegu i umocnień brzegowych w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządzanie raportów ze szkód sztormowych
 • współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedur zamówienia publicznego
 • przekazywanie i odbiór pasa technicznego pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi monitoring przyrodniczy na zlecenie Urzędu wraz z prowadzeniem archiwizacji danych i przekazywanie ich do siedziby Urzędu


Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- czynniki biologiczne: KLESZCZE
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. A i KAT. B
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 293,30 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 603 706 013 lub 58 355 31 75.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie w obszarze: leśne, środowiskowe lub przyrodnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • prawo jazdy kat. A i B
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i pracy w grupie
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry