Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator Wydział Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • Sporządzanie protokołów wzorcowania,
 • Wystawianie świadectw wzorcowania, dokonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych i wystawianie stosownych dokumentów,
 • Udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych,
 • Realizacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi innych zadań niż wzorcowanie,


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych.Czas pracy przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie. Praca polegająca m.in. na pomiarach wzorców i przyrządów pomiarowych, opracowywaniu dokumentów w ramach obowiązującego systemu zarządzania, czynnościach koncepcyjnych związanych z doskonaleniem w ramach obowiązującego systemu zarządzania. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ lub telefonicznie: 71 3580220

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektroniczne, chemiczne, mechaniczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów zarządzania wg normy PN-EN/ISO 17025,
 • Doświadczenie w laboratorium badawczym lub wzorcującym,
 • Znajomość języka angielskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry