Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Wydziale Ekonomicznym

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów gotówkowych. Dekretowanie, księgowanie i analiza dokumentów zakupu, sprzedaży, list płac. Uzgadnianie zapisów księgowych oraz sporządzanie sprawozdań. Obsługa modułów Softus EFKA, NBAN, KASA.
 • Prowadzenie ewidencji zapasów materiałowych, dekretowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanu kont. Kontrola raportów kasowych. Obsługa modułu Softus MAGA, MAKS, TRWA, TRWP. Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, planu finansowego (ewidencja pozabilansowa).
 • Prace związane z badaniami statystycznymi, przygotowanie zestawień i rozliczeń. Potwierdzanie zobowiązań i należności na koniec okresów rozliczeniowych.
 • Rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją archiwalną, archiwowanie dokumentów.


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin
• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
• wymuszona pozycja ciała
• oświetlenie sztuczne i naturalne
• obsługa klientów zewnętrznych
• brak windy
• przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Ms Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/07/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry