Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy do spraw gospodarki finansowej w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
ul. Piłsudskiego 2
41 - 200 Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie na podstawie decyzji administracyjnych, wniosków lub wykazów listy dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji (m.in. z tytułu kosztów dojazdu do służby, równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, delegacji służbowych, nagród i zapomóg, należności dla biegłych, tłumaczy, pomocy mieszkaniowych, równoważnika w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy, równoważnika pieniężnego za wyżywienie psów służbowych, ryczałtu za pranie odzieży i innych należności), w celu ich przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia, a następnie wypłaty należności przez Komendę Wojewódzka Policji w Katowicach,
 • Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej rachunków za koszty krajowych podróży służbowych policjantów i pracowników Policji, w celu sprawdzenia prawidłowości naliczeń,
 • Weryfikowanie wniosków i naliczanie należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienia służby, dopłaty do wypoczynku oraz zryczałtowanego równoważnika pieniężnego stanowiącego zwrot kosztów przejazdu na odległość 1000 km, w celu wypłaty policjantom należnego świadczenia finansowego,
 • Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia policjantom i pracownikom Policji pełniącym służbę/zatrudnionym w Komendzie Miejskiej Policji Sosnowcu i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostkach organizacyjnych Policji, w celu przekazania ich zainteresowanym,
 • Opracowywanie wykazów przepracowanych godzin w danym miesiącu przez pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji Sosnowcu i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostkach organizacyjnych Policji, w celu przekazania do realizacji przez Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • Dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego,
 • Przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dokumentów policjantów i pracowników Policji z zakresu rachunków bankowych, spraw socjalnych, członkostwa w Związkach Zawodowych, Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów i deklaracji ubezpieczeniowych, w celu aktualizacji danych oraz prawidłowego i terminowego odprowadzania należnych składek.


Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, laminarka. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 423,59 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone (przesłane – decyduje data stempla pocztowego) po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego księgowego w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KMP w Sosnowcu dostępne są na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Zatrudnienie do dnia 11.10.2020 r.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 296-13-78 lub (32) 296-13-373.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry