Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
ul. Piłsudskiego 2
41 - 200 Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie na podstawie prawidłowych dokumentów źródłowych listy wypłat dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji, w celu wypłaty należnych świadczeń finansowych,
 • rozliczanie polecenia wyjazdów służbowych policjantów i pracowników Policji oraz sporządzanie załączników do list wypłat dodatkowych należności dla policjantów z tytułu ryczałtu za dojazdy, w celu zwrotu kosztów podróży służbowych,
 • weryfikacja wniosków i naliczanie należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienia służby, dopłaty do wypoczynku oraz zryczałtowanego równoważnika pieniężnego stanowiącego zwrot kosztów przejazdu na odległość 1000 km, w celu wypłaty policjantom należnego świadczenia finansowego,
 • wystawianie za pośrednictwem podsystemu PŁACE Systemu Wspomagania Obsługi Policji (PŁACE „SWOP”) zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia policjantom i pracownikom Policji, w celu udzielenia informacji osobom zainteresowanym,
 • sporządzanie i przekazywanie wykazów przepracowanych godzin pracy przez pracowników Policji, w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia przez komórkę finansową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dokumentów policjantów i pracowników Policji z zakresu rachunków bankowych, spraw socjalnych, członkostwa w Związkach Zawodowych, Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów i deklaracji ubezpieczeniowych, w celu aktualizacji danych oraz prawidłowego i terminowego odprowadzania należnych składek.


Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa wykonywana w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, laminarka. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych pietrach budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze przybudówki budynku głównego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Życiorys w formie CV.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu może nastąpić
po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2100,01 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania.

Oferty niekompletne, niepodpisane oraz złożone (przesłane) po terminie nie będą brane
pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą zawierać datę i być podpisane własnoręcznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 296-13-78


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. Nr 191, poz. 1598 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167),
 • znajomość obsługi pakietów biurowych „Office”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry