Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi

90-113 Łódź, ul Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów, w tym prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym, w tym: dekretacja, opisywanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie gospodarki kasowej, w celu zapewnienia prawidłowego obrotu gotówkowego w Inspektoracie - pobieranie gotówki z banku, wypełnianie dowodów KP i KW, monitorowanie stanu pogotowia kasowego,
 • sporządzanie list płac, w tym: naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłków chorobowych, a także księgowanie list płac w programie finansowo-księgowym oraz obsługa GUS, US, PFRON oraz ZUS, w tym: sporządzanie deklaracji ZUS w programie PŁATNIK, prowadzenie korespondencji z ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o zarobkach ZUS-Rp-7,
 • prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych, w tym w systemie AZP WARTA,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, w celu terminowego przekazywania sprawozdań, w tym sporządzanie dokumentów przyjęcia OT oraz dokumentów likwidacji LT w programie GRYF, naliczenie amortyzacji i umorzenia, dekretacja na kontach księgowych w programie finansowo-księgowym,
 • ewidencja i rozliczanie kart drogowych dla samochodów służbowych.


Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,
-praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin,
-miejsce działań na XIV piętrze w siedzibie Urzędu
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie - spełnia jeden z poniższych warunków: • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 4-letnią praktykę w księgowości,• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Praca w księgowości na stanowisku księgowego w administracji publicznej,
 • Znajomość programów finansowo – księgowych, TREZOR, BUZA, PŁATNIK,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Samodzielność terminowość i rzetelność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, Traugutta 25 XIV piętro pokój 1419

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry