Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw techniczno-remontowych w Wydziale Gospodarczo-Administracyjnym

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie przewidzianych prawem budowlanym kontroli obiektów budowlanych podległych wydziałowi w celu określenia ich stanu technicznego;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych i usług w celu przeprowadzenia prac remontowych;
 • przekazywanie placów budów, prowadzenie nadzoru nad zleconymi robotami, uczestniczenie w pracach odbiorowych, rozliczanie wykonanych robót;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów;
 • uczestniczenie w planowaniu robót remontowo- konserwacyjnych;
 • sporządzanie protokołów awaryjnych dla budynków;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi remontami;
 • zgłaszanie do serwisów awarii i usterek poddozorowych i pozostałych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- praca w terenie (kontrole wykonawstwa robót budowlanych),
- krajowe wyjazdy służbowe
- brak w budynku podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wejście schodami, windy do III piętra, - brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403465. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3 540,00 zł + dodatek stażowy.

Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy związanej z prowadzeniem i rozliczaniem robót remontowo- budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
 • obsługa programu do kosztorysowania robót budowlanych np. Norma pro
 • znajomość obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows, pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry