Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Słupsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ochrony danych osobowych Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych

Komenda Miejska Policji w Słupsku
Al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną zbiorów danych osobowych w Urzędzie,
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych,
 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych .


Warunki pracy

- praca biurowa,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzące,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie: około 1.680 zł brutto plus prawo do datku z tytułu wysługi lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, w recepcji lub przesłać listownie.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 477420501

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenie w administracji lub w pracy biurowej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • właściwa interpretacja przepisów,
 • wiedza w zakresie ochrony danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość edytorów tekstu,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Słupsku
  Al. 3-go Maja 1
  76-200 Słupsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry