Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2018.

Opis stanowiska pracy


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji,
 • Opracowywanie budżetów planowanych usług i dostaw we współpracy z zespołem ds. realizacji budowy i zarządzania kontraktami,
 • Przygotowywanie wymaganych zestawień i raportów w zakresie rozliczeń finansowych prezentujących stan realizacji poszczególnych działań oraz uzgadnianie ich treści z jednostkami nadzorującymi,
 • Rozliczanie w BKP oraz innych instytucjach pośredniczących poniesionych wydatków, zgodnie z wytycznymi i procedurami Banku Światowego oraz pozostałych instytucji finansujących inwestycję,
 • Sporządzanie wniosków o wypłatę środków, zgodnie z wytycznymi i procedurami Banku Światowego oraz pozostałych instytucji finansujących inwestycję,
 • Nadzór nad przygotowaniami i procesem realizacji przetargów prowadzonych zgodnie z wytycznymi i procedurami Banku Światowego oraz pozostałych instytucji finansujących inwestycję,
 • Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i dokumentów przetargowych we współpracy z zespołem ds. realizacji budowy i zarządzania kontraktami,
 • Monitorowanie finansowe projektu pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pozostałymi dokumentami planistycznymi, w tym z planami płatności, stała współpraca z księgową Projektu oraz Główną Księgową RZGW Gliwice,


Warunki pracy

zadania realizowane w siedzibie Biura, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi- wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu, praca przy komputerze, obsługa innych urządzeń biurowych, praca na I piętrze budynku, poruszanie się po budynku - brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. (32)777- 49- 22, lub (32)777- 49-21,
- Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
- Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
ogólnego doświadczenia w pracy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem.
 • Rzetelność, systematyczność, terminowość.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office ) w tym programów księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność.
 • Odporność na stres, asertywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/12/2016
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry