Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje montaże, naprawy awaryjne, przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • opracowuje ekspertyzy oraz dokonuje klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia
 • konfiguruje i programuje urządzenia łączności radiowej w celu zapewnienia ciągłego przetwarzania informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 • wykonuje montaże, modernizacje, przeglądy i pomiary parametrów instalacji antenowych, teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymywania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi nadzór nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi wymaganą dokumentację serwisową- zlecenia pracy w celu rozliczania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej
 • konserwuje oraz prowadzi nadzór nad oddanym mu do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej


Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:


Nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Opracowywanie ekspertyz oraz klasyfikacja sprzętu łączności.


WARUNKI PRACY ORAZ MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: • praca biurowa w systemie podstawowym;

 • praca w siedzibie urzędu/wydziału (stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze) oraz praca w terenie;

 • wyjazdy służbowe;

 • wysiłek fizyczny;

 • praca wymagająca dyspozycyjności;

 • narzędzia i materiały pracy - w szczególności komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, urządzenia pomiarowe, narzędzia ręczne i elektromechaniczne;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety;

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;

 • pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


CZAS PRACY: system podstawowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.


LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW: brak.


UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA: • upoważnienie do kontrolowania dokumentacji technicznej oraz stanu technicznego sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych.


ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ:


Przepisy określają procedury dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji i gospodarki materiałowej. Montaże i naprawy urządzeń wymagają indywidualnego podejścia oraz wiążą się z podejmowaniem uznaniowych decyzji. Ze względu na różnorodność występujących urządzeń wymagana jest umiejętność interpretacji istniejących procedur. Występujące problemy są często skomplikowane, niepowtarzalne i bezprecedensowe. Pracownik zajmujący to stanowisko wykonuje dodatkowe zadania przydzielone przez przełożonego, w zależności od aktualnych potrzeb sekcji w zakresie jej działania. Na tym stanowisku pracy występuje duża złożoność pracy i jest wymagana kreatywność oraz samodzielne myślenie.


Przykłady: • wykonywanie montażu urządzeń łączności w zależności od jego typu, uwzględniając zarówno funkcjonalność dla użytkownika jak również wymogi techniczne urządzenia;

 • występujące różnego rodzaju awarie i uszkodzenia urządzeń (programowe, mechaniczne i elektroniczne).


NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA:


Przełożony planuje i zleca wykonanie montaży, napraw i przeglądów. Zadania realizowane są samodzielnie, osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za organizację swojej pracy oraz przestrzeganie terminów i obowiązujących procedur. Przeprowadzając montaże lub naprawy sprzętu, wymagających nakładów finansowych lub w przypadku zaistnienia sytuacji bezprecedensowych, decyzje są podejmowane w uzgodnieniu z przełożonymi. Od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji własnych rozwiązań popartych odpowiednimi argumentami.


Przykład: • realizując naprawy pracownik samodzielnie ustala sposób realizacji zadań, decyduje które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności, kierując się wymogami dotrzymania terminów i ustalaniem priorytetów.


HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: powyżej 1 kwartału do 1 roku.


Przykład:


w zakresie prac serwisowych, modernizacji systemów antenowych oraz konfiguracji i programowania urządzeń łączności radiowej wymagane jest zaplanowanie kolejności realizacji poszczególnych zadań oraz zapewnienia odpowiednich komponentów i materiałów taki sposób aby nie zakłócały one normalnego toku służby - etapowanie prac.


KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: • kilka razy w roku z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług.


CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ:


Naprawy niektórych urządzeń przeprowadzane są pod napięciem lub po ściągnięciu osłon.


Przykłady: • część zadań wykonywanych jest w terenie oraz w PSG poza stałym miejscem pracy;

 • konieczność poruszania się w terenie górzystym;

 • piesze podejścia wraz e sprzętem serwisowym na wzniesienia, na których znajdują się maszty antenowe (np. g. Laworta, g. Jeleniowate itp.);

 • naprawy sprzętu elektronicznego eksploatowanego w BiOSG.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie.

 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 11.06.2024 r.

 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo
  (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  oryginałów wymaganych oświadczeń (do wglądu).

 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

 • UWAGA! Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione
  własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa
  się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu
  dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty
  niezbędne)”.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte wniniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "
  PRACA W BiOSG" pod adresem:


http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni


Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:


https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg/11233,KORPUS-SLUZBY-CYWILNEJ.html


Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula
informacyjna:


https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html


Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborzeWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie elektryczne/elektro-mechaniczne/elektroniczne/informatyczne/
teleinformatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
- 1 rok doświadczenia w pracy związanej z gospodarką transportową

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe - od 3 do 12 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z z wykonywaniem prac serwisowych lub konfiguracyjnych i montażowych urządzeń radiokomunikacyjnych lub sprzętu elektronicznego
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń łączności i informatyki
 • Obsługa komputera, pakietu biurowego Microsoft Office
 • Obsługa programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń w tym do programowania urządzeń radiokomunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i urządzeń, instalacji elektrycznych na stanowisku: obsługa, konserwacja, remont - urządzenia G1
 • Posiadanie certyfikatów, autoryzacji i świadectw ukończenia kursów specjalistycznych dotyczących obsługi, naprawy i strojenia urządzeń radiokomunikacji
 • Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego. Znajomość zasad łączności radiowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie posiadania szczególnych uprawnień
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen.
  bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie
  BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
  - za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty
  stempla pocztowego);
  - w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za
  pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

  APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi