Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 47/21

61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję księgową należności zgodnie z klasyfikacją budżetową, szczególnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości budżetowej, zakładowego planu kont; dokonuje komputerowej ewidencji poleceń księgowania w systemie finansowo-księgowym TBD-FK oraz uzgadnia i sprawdza konta księgowe w zakresie dochodów budżetowych
 • prowadzi w systemie TBD-FK konta analityczne należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym; rozlicza dokonywane wpłaty, monitoruje terminowość wpłat; w przypadku wpłat po terminie zapłaty nalicza odsetki oraz wystawia noty odsetkowe i przekazuje dokumentrację do windykacji w trybie administracyjnym lub cywilnym; rozlicza płatności terminalowe
 • sporządza okresowe i roczne sprawozdania budżetowe oraz statystyczne; obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, za pomocą którego otrzymuje oraz przekazuje dane sprawozdawcze dotyczące budżetu państwa
 • sprawdza wyciągi bankowe w zakresie prawidłowości zarachowania dochodów budżetowych; wyjaśnia, rozlicza i przekazuje na właściwe rachunki bankowe mylne lub nadpłacone kwoty; w przypadku braków formalnych, wyjaśnia, uzupełnia i kompletuje dokumenty
 • prowadzi systematyczną analizę należności budżetowych, na podstawie której dokonuje przeniesień na konta odzwierciedlające należności wymagalne, nalicza odsetki właściwe dla danego rodzaju należności, dokonuje odpisów aktualizujących należności
 • prowadzi monitoring terminowości wpłat należności budżetowych, rozlicza należności rozłożone na raty, dokonuje stosownych przeksięgowań rat wymagalnych oraz naliczeń właściwych odsetek; współpracuje z pracownikami Oddziału prowadzącymi egzekucję należności o charakterze administracyjnym oraz z pracownikami Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru w zakresie windykowanych należności o charakterze cywilnoprawnym
 • przeprowadza inwentaryzację należności budżetowych, weryfikuje salda, wystawia potwierdzenia sald, przygotowuje zestawienia obrotów i sald kont rozrachunkowych i wynikowych


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed
  rozpoczęciem testu wiedzy.

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf

 • APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego

 • Z uwagi na sytuację epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line.

 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy z klientami zewnętrznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej
 • radzenie sobie ze stresem


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 47/21)

  ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry