Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielnie przeprowadza wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i oceny niepewności pomiaru, w celu sporządzenia świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.
 • Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach wzorcowań, ekspertyz w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów
 • Samodzielnie sporządza świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu
 • Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu przedłożenia ich do podpisania i przekazania osobom upoważnionym
 • Współpracuje z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 Kogo poszukujemy


Warunki pracy

Praca wykonywana w urzędzie oraz w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach produkcyjnych, usługowych np. bazach paliw itp.). Praca na stanowisku pracy w laboratorium wzorcującym lub poza siedzibą, gdzie dokonuje się bezpośrednio pomiarów m.in. temperatury, wielkości fotometrycznych. Część obowiazków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych oraz w strefach zagrożenia wybuchem. 


Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu pomiarów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • prawo jazdy (kat.B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy
 • Dobra znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (World, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  61-893 Poznań
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry