Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielnie przeprowadza prawną kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych i innych czynności metrologicznych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych w celu zalegalizowania przyrządu pomiarowego, sporządzenia decyzji odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi. Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach prawnej kontroli metrologicznej, wzorcowań, ekspertyz
 • Samodzielnie sporządza decyzje odmowy legalizacji, świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu
 • Przeprowadza rozmowy z klientem, w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia jego wymagań, udziela wyjaśnień klientom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych
 • Współpracuje z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu dokonania analizy i przeglądu zapytań, zleceń i wniosków na czynności metrologiczne
 • Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025


Warunki pracy

WARUNKI PRACY


Praca wykonywana głównie w punkcie legalizacyjnym, w którym przeprowadzane są czynności sprawdzenia liczników energii elektrycznej oraz w laboratorium w urzędzie. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej i innych parametrów związanych. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych. Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu pomiarów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV.
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie pomiarów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  61-893 Poznań
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry