Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw płac w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia Wydziału Obsługi

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych należności przysługującym pracownikom oraz zleceniobiorcom, a także sporządzanie list płac wynagrodzeń wraz z potrąceniami oraz przygotowywanie polecenia przelewów wynagrodzeń naindywidualne konta pracowników i zleceniobiorców, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych polecenia przelewów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów urzędu
 • Przygotowywanie, analizowanie i rozliczanie deklaracji oraz informacji celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych i podatników
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i funduszu płac
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
 • Prowadzenie formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontrolowanie prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy przez ubezpieczonych
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji płacowej do archiwum zakładowego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
- praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
- sporadyczna praca na wysokości do 3 m – wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter, brak drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Co oferujemy naszym pracownikom ?
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy, - szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość ubezpieczenia grupowego na życie,
- miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej). W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wykazanych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów/ kandydatki. Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru.
Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 04 czerwca 2020 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/ kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku płacowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętności analityczne i komunikatywność
 • znajomość obsługi programów specjalistycznych płacowo-kadrowych, znajomość obsługi programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19 61-893 Poznań
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry