Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym w Biurze Obsługi Urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w opracowywaniu i sporządzaniu: projektu rocznego planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, rocznego planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie zadaniowym
 • Sporządzanie danych do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym
 • Klasyfikowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w zakresie wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • Analizowanie na bieżąco zapisów księgowych i uzgadnianie pozabilansowych kont analitycznych wydatków budżetowych Urzędu w układzie zadaniowym
 • Analizowanie i uzgadnianie ewidencji pozabilansowej w układzie zadaniowym z ewidencją bilansową w układzie tradycyjnym
 • Analizowanie na bieżąco kont rozrachunkowych.


Warunki pracy

1. Praca pod presją czasu
2. Terminowa wielozadaniowość
3. Kontakty zewnętrzne (NIK)
4. Zagrożenie korupcją
5. Praca w siedzibie Urzędu
6. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
7. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 215.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość programów finansowo-księgowych
 • Znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania
 • Znajomość obsługi Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych
 • Przeszkolenie w zakresie projektowania, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym w jednostkach budżetowych
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność samodzielnej pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry