Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kadr i szkoleń w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy osób zatrudnionych w RDOŚ, ewidencją czasu pracy oraz absencją pracowników celem przekazania dokumentów pracownikom RDOŚ oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w RDOŚ, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji pracowników do korpusu służby cywilnej, przeprowadzaniem pierwszej oceny w służbie cywilnej i oceny okresowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z indywidualnym programem rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym z badaniem potrzeb szkoleniowych i doskonaleniem zawodowym, przygotowywaniem planów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, ich organizacją oraz procesem oceny szkoleń.
 • Sprawowanie funkcji Rzecznika dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, w celu zapewnienia właściwego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w służbie cywilnej.
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie staży absolwenckich i praktyk uczniowskich w celu umożliwienia odbywania staży i praktyk zainteresowanym osobom.


Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Olsztynie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani
telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Po wyznaczonym terminie oferty można również odbierać osobiście.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. kadr i szkoleń".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
stażu pracy w obszarze kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawowa znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia zaświadczeń, certyfikatów z odbytych szkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2)
  10-437 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry