Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw informatyki w Referacie Wspomagającym

32-300 Olkusz Ul. Jana Pawła II 32

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń, systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, informatyki oraz utrzymywanie w sprawności komputerowych systemów kontroli dostępu i sygnalizacji napadu, centrali telefonicznej i nagrywania rozmów oraz monitoringu w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu pozostającego w dyspozycji KPP w Olkuszu i podległych komisariatach.
 • Wdrażanie i eksploatacja opracowanych centralnie i lokalnie systemów oraz aplikacji informatycznych w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji oraz prawidłowego działania baz danych i programów dostępnych w obsługiwanych sieciach policyjnych.
 • Montowanie, konfigurowanie, konserwacja i naprawa sprzętu informatyki oraz urządzeń systemów łączności w celu zapewnienia prawidłowego ich działania w jednostce.
 • Wdrażanie i uruchamianie nowych systemów oraz usług sieciowych zgodnie z procedurami zleconymi przez KWP w Krakowie w celu wsparcia wykonawstwa zadań przez policjantów i pracowników jednostki.
 • Wykonywanie prac administracyjno-biurowych wynikających z bieżących potrzeb w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce.


Warunki pracy

Praca jednozmianowa wykonywana podstawowym rozkładzie czasu pracy, w sytuacjach wyjątkowych, tj. w przypadku wystąpienia awarii itp. praca w godzinach uzależnionych od zaistniałych potrzeb. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pomieszczenia biurowe usytuowane na poziomie +2 budynku Komendy, wyposażone w komputer, inne urządzenia peryferyjne oraz obejmujące serwerownię. Praca w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy m.in. do podległych komisariatów Policji w związku z koniecznością montażu, konfiguracji i napraw sprzętu informatyki oraz urządzeń systemów łączności).
Budynek KPP w Olkuszu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynki Komisariatów Policji w Kluczach i Wolbromiu przystosowane są jedynie częściowo. Komisariat Policji w Bukownie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny, CV / życiorys oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dokumenty niepodpisane przez kandydata nie będą uwzględniane. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem "Starszy inspektor Referatu Wspomagającego".
W przypadku dostarczenia aplikacji za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe o terminowości wpływu oferty do jednostki decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane na adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione drogą elektroniczną (prosimy o podanie adresów e-mail).
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
Prosimy zwrócić uwagę na konieczność udokumentowania posiadanego doświadczenia zawodowego, poprzez dołączenie np. kopii świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.
Dokumenty wytworzone przez kandydatkę/ kandydata powinny zostać opatrzone datą i czytelnym podpisem. Prosimy zwrócić uwagę, aby oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczyło naboru organizowanego w KPP w Olkuszu i było zgodne z RODO. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.200,- zł + dodatek z tytułu posiadanej wysługi lat pracy (od 5 % do 20%). 
Kandydat wyłoniony w naborze, nieposiadający poświadczenia bezpieczeństwa zostanie poddany zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Olkuszu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z obsługą w zakresie łączności i informatyki

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność administrowania systemem operacyjnym Windows, biegłej obsługi komputera z pakietem biurowym, zarządzania siecią komputerową.
 • Praktyczna znajomość budowy komputera i urządzeń teleinformatycznych.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi oraz narzędziami serwisowymi.
 • Umiejętność konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej.
 • Wiedza z zakresu: sieci komputerowych, zasad działania systemów i budowy urządzeń informatycznych, funkcjonowania łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”.
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym (SEP do 1 kV).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Obowiązkowość.
 • Sumienność i dokładność.
 • Dążenie do rozwoju zawodowego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" ( w przypadku posiadania)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do obsługi urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym - SEP do 1 kV (w przypadku posiadania)
 • Kopia prawa jazdy (w przypadku posiadania)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne z RODO)
 • Kopia książeczki wojskowej z wpisem o przeniesieniu do rezerwy (w przypadku posiadania dokumentu).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
  ul. Jana Pawła II 32
  32-300 Olkusz

  z dopiskiem "Starszy inspektor Referatu Wspomagającego"
  (Oferta pracy w służbie cywilnej nr 2/2021)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry