Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej Wydział Wspomagający

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A
34-400 Nowy Targ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie wymaganych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tabeli należności sprzętu gaśniczego dla jednostek i komórek organizacyjnych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej oraz prowadzenie ewidencji i rejestrów w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego,
 • prowadzenie dokumentacji z przeglądów kontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sporządza plany pracy i harmonogramy kontroli,
 • prowadzenie postępowań szkodowych/ wyjaśniających w zakresie dotyczącym sprzętu przeciwpożarowego,
 • zgłaszanie potrzeb finansowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek i komórek organizacyjnych KPP w Nowym Targu przy opracowaniu planów finansowych,
 • monitorowanie stanu przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych.


Warunki pracy

Praca samodzielna, biurowa, wyjazdy w celu przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej w jednostkach podległych. Narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy, niszczarka, telefon, faks. Pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze, oświetlenie naturalne, sztuczne. Przy wejściu do budynku znajduje się winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych oraz winda wewnątrz budynku. Odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnym dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i oparzone datą. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.nowy-targ.kpp.policja.gov.pl (zakładka: służba i praca w Policji). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracownika kadr drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: numeru telefonu, adres e-mail. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną rozpatrzone odmownie, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru, a po tym okresie protokolarnie zniszczone. Planowane techniki /metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Planowany termin zatrudnienia październik /listopad 2019 rok. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1 414,30 brutto plus staż pracy. Dodatkowe informację: (0-18) 261-04-23. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów aplikacyjnych, spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów regulujących odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników Policji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzurą "POUFNE" poświadczenie wydane przez Policję, ABW lub SKW

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry