Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw mundurowo - żywnościowych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie oraz rozliczanie środków budżetowych przydzielonych na zakup materiałów i sprzętu mundurowo-żywnościowego, odzieży roboczej i środków higieny osobistej dla KWP i jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na asortyment mundurowo-żywnościowy, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w celu właściwego zabezpieczenia potrzeb jednostek w asortyment mundurowo - żywnościowy,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej i Wydziału Finansów w celu zapewnienia zgodności stanów pod względem ilościowym i wartościowym majątku KWP i OPP, sporządzanie protokołów przekazania sprzętu mundurowo - żywnościowego, dokonywanie wyceny sprzętu mundurowo - żywnościowego inwentaryzowanego w Wydziałach KGP, KWP, KMP i KPP w celu przekazania informacji do Wydziału Finansów i GKI. Uczestnictwo w komisjach ds. inwentaryzacji sprzętu i materiałów będącego w użytkowaniu bądź przechowywanego w magazynach,
 • prowadzenie rejestru i kart indywidualnego wyposażenia pracowników cywilnych, sporządzanie listy wypłat za pranie odzieży w celu wypłaty przysługujących należności,
 • prowadzenie ewidencji głównej materiałów i sprzętu mundurowo - żywnościowego w magazynie i w użytkowaniu dla KWP oraz jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów mundurowo - żywnościowych zgodnie z ustawą o rachunkowościi przepisami wewnętrznymi dla: Wydziałów KWP, Wydziałów KGP z/s w Łodzi oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji,
 • sporządzanie dokumentacji przychodowo - rozchodowej dla sprzętu, materiałów w celu zaewidencjonowania z podziałem na środki trwałe i pozostałe środki trwałe.


Warunki pracy

praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę , praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,2979 mnożnik kwoty bazowej tj. 2432,06 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub do 1 roku doświadczenia w obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o Policji, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • komunikatywność, umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych, rzetelność, dokładność,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego myślenia i syntezy, negocjowania, pracy w zespole, prognozowania, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętności: biegła obsługa komputera.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 40655"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry