Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Zespołu Łączności i Informatyki KPP Kołobrzeg

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie, modyfikacja danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w celu aktualizacji zawartych w nim informacji.
 • Konfigurowanie sprzętu radiokomunikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 • Reagowanie na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu.
 • Dokonywanie bieżącej naprawy konserwacji oraz diagnozowanie usterek w urządzeniach radionadawczych i teleinformatycznych.
 • Dokonywanie konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu radiokomunikacyjnego i teleinformatycznego
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania w radiotelefonach, a także instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędnego użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe).


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.
Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku KPP Kołobrzeg, w pokoju dwuosobowym wyposażonym w sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP Kołobrzeg przed upływem tego terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47 78 46 612.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
1.617,85 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • znajomość systemów operacyjnych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputerów stacjonarnych i przenośnych pod względem sprzętowym i programowym
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi
 • umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń peryferyjnych
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20

  Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji, pokój 207

  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisko starszego inspektora Zespołu Łączności i Informatyki KPP Kołobrzeg

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry