Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kadrowych w Oddziale Kadr Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowaniem dokumentacji związanej z naborem do służby cywilnej, nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz służbom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Zakładaniem i prowadzeniem teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ustalaniem uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowaniem decyzji w tych sprawach w celu przekazania służbom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Prowadzeniem ewidencji ocen okresowych pracowników.
 • Przygotowaniem dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych w celu przekazania do ZUS.
 • Ustalaniem obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, w tym zgłaszanie, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmian za pośrednictwem programu "Płatnik".
 • Ewidencjonowaniem czasu pracy i absencji prowadzonych pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz wprowadzaniem danych osobowych do programu kadrowo-płacowego.
 • Sporządzaniem sprawozdań statystycznych do GUS dotyczących zatrudnienia pracowników.


Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 pietrze w siedzibie Urzędu przy ul. Powstańców 41 a. Budynek 10 piętrowy wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe lub niebezpieczne warunki pracy.


 


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 000 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
stażu pracy w kadrach lub administracji publicznej w organie nadzoru pedagogicznego lub organie prowadzącym.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość regulacji prawnych: KP, KPA, KN, ustawy o służbie cywilnej, akty wykonawcze
 • Doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Podejmowanie decyzji
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • .
  • .
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice,pok. 6.10

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry