Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw szkód w środowisku i informacji o środowisku w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku i ich analiza pod kątem zasadności. W przypadku gdy zgłoszenie jest nieuzasadnione przygotowanie projektu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, natomiast gdy zgłoszenie jest uzasadnione prowadzenie procedury administracyjnej poprzez wszczęcie postępowania, zebranie materiału dowodowego, oględziny, i w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody nie podejmie działań zapobiegawczych lub naprawczych, przygotowanie projektu decyzji o nałożeniu na ten podmiot obowiązek przeprowadzenia tych działań;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także postępowań dotyczących nałożenia obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej, a także prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie oraz bieżąca ich weryfikacja;
 • prowadzenie postępowań dotyczących nakazu usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych uzgadniających z podmiotami korzystającymi ze środowiska warunki przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku szkód w środowisku po 30 kwietnia 2007 r.) oraz projektów decyzji ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi powstałych przed 30 kwietnia 2007 r.


Warunki pracy

· praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;


· stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;


· obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);


· kontakt z klientem zewnętrznym;


· budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.


Oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju.


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen


Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.


Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.


Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Prawo ochrony środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; o odpadach; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • właściowa organizacja pracy własnej;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu technologii GIS;
 • prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  Plac Grunwaldzki 8-10,
  40-127 Katowice
  III piętro, sekretariat pok. nr 302
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – starszy inspektor ds. szkód w środowisku i informacji o środowisku.”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry