Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25 a
40-585 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie warunków pracy, sposobów jej organizacji oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonym zagrożeniu w celu jego wyeliminowania lub ograniczenia
 • wykonywanie okresowych analiz stanu bhp, formułowanie wniosków zawierających działania korygujące lub zapobiegawcze w celu utrzymania prawidłowego środowiska pracy
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w celu określenia ryzyka
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie bhp, przeprowadzanie ogólnego instruktażu dla nowo zatrudnionych w celu realizacji zadań ustawowych ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w celu sporządzenia wymaganej dokumentacji
 • prowadzenie rejestru wypadków, chorób zawodowych, pomiarów czynników szkodliwych. Sporządzanie informacji do celów statystyki WUS
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w celu sporządzenia wymaganej dokumentacji


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Zadania realizowane są w siedzibie Inspektoratu - praca wykonywana na stanowisku pracy i na terenie budynków Inspektoratu, kontakt z zewnętrznymi usługodawcami,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym, nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy - komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka. Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu oferty do urzędu ), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku zajmującym się bezpośrednio realizacją zadań z zakresu BHP

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność zarządzania informacją,
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • otwartość na zmiany
 • umiejętność współpracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego szkolenie specjalistyczne z zakresu BHP

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry