Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi nadzór nad realizacją w województwie lubuskim Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej, a w szczególności: • udziela instruktażu w zakresie przesyłania i korygowania błędów w elektronicznych rekordach z danymi z kart statystycznych szpitalnych ogólnych, • gromadzi, weryfikuje, przetwarza, zatwierdza i przekazuje w formie elektronicznej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny rekordy z danymi z kart statystycznych szpitalnych ogólnych.
 • Administruje Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności: • weryfikuje zgłoszenia oraz nadaje uprawnienia jednostkom ochrony zdrowia z terenu województwa lubuskiego do korzystania z SSOZ, • uaktualnia wykaz podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości, • przypisuje rodzaj sprawozdania do podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Tworzy bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz wyszukuje i analizuje zawarte w nich informacje, w celu oceny dostępności oraz potrzeb zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, opracowuje mapy potrzeb zdrowotnych, określa priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, ocenia celowość inwestycji w ochronie zdrowia oraz opracowuje i opiniuje inne regionalne dokumenty strategiczne dot. ochrony zdrowia.
 • Egzekwuje wywiązywanie się przez podmioty wykonujące działalność leczniczą z obowiązków sprawozdawczych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udziela instruktażu jednostkom ochrony zdrowia w zakresie logowania się do elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia oraz korzystania z niego.
 • Sporządza na podstawie danych statystycznych informacji oraz przygotowuje prezentacje multimedialne na potrzeby Wojewody Lubuskiego, konsultantów w ochronie zdrowia i innych - w zależności od potrzeb.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty strategiczne dot. ochrony zdrowia.
 • Uczestniczy w kontrolach dot. prawidłowości wydatkowania środków przekazanych przez Wojewodę na zadania w zakresie ochrony zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pożytku publicznego.


Warunki pracy


 • ­   Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • ­   Praca w stresie, często pod presją czasu i pod naciskamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym, matematycznym lub informatycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony zdrowia lub administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: • o działalności leczniczej, • o statystyce publicznej, • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, • o kontroli w administracji rządowej, • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, • o dostępie do informacji publicznej , • kodeks postepowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność analizy danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 • Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i argumentowania
 • Znajomość map potrzeb zdrowotnych i priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej i innych dokumentów dotyczących kierunków rozwoju ochrony zdrowia
 • Odporność na stres
 • Umiejętność współpracy oraz twórczego i analitycznego myślenia, komunikatywność, systematyczność, samodzielność, kreatywność, cierpliwość, dokładność, asertywność, rzetelność, terminowość
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel (niestandardowe formuły obliczeń), • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizy dużych baz danych – ACCESS.
 • Przeszkolenie w zakresie statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, kontroli.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/12/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry