Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw uposażeń w Pionie Głównego Księgowego

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza listy uposażeń i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy w celu zabezpieczenia terminowych wypłat.
 • Prowadzi na bieżąco karty uposażeń funkcjonariuszy w celu zapewnienia aktualnej informacji o dokonanych wypłatach i przysługujących składnikach uposażenia.
 • Sporządza informacje podatkowe w celu terminowego przekazania ich funkcjonariuszom oraz właściwym Urzędom Skarbowym.
 • Przyjmuje do realizacji potrącenia z uposażeń w celu ujęcia ich na listach uposażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje informacje dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy nie posiadających praw emerytalnych w celu przekazania ich do dalszego naliczenia i odprowadzenia do ZUS należnych składek.
 • Sporządza zaświadczenia o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych w celu przekazania ich za pośrednictwem Wydziału Kadr i Szkolenia do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW.
 • Kompletuje i archiwizuje uposażenia i inne dowody księgowe w celu zapewnienia właściwego przechowywania w archiwum.
 • Wystawia zaświadczenia o zarobkach w celu przekazania ich zainteresowanym funkcjonariuszom oraz występującym o nie instytucjom zewnętrznym.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika: 1,989 – tj. 4041,56 zł. + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy SG, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość ogólnych zasad sporządzania list,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, dokładność, wnikliwość
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość komputerowego programu płacowego
 • Znajomość programów biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/07/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi