Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Zespołu Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z zasadami prawa pracy oraz przekazywanie tych dokumentów pracownikom KMP w Gdańsku oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • ustalanie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach organizacyjnych tj. uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, należności związanych z wysługą lat i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowej kwestii w celu przekazaia komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji dotyczącej wysokości należnych świadczeń
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Policji oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • koordynacja realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku polityki personalnej
 • ewidencjonowanie wniosków urlopowych i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oraz ich przekazywanie do odpowiednich komórek
 • organizacja naboru kandydatów skierowanych do odbycia stażu w KMP w Gdańsku
 • prowadzenie rekrutacji pracowników dla potrzeb KMP w Gdańsku, w tym organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej oraz wewnętrznych procedur


Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przed wzięciem udziału w konkursie należy zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku:
http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/31909,Rekrutacja-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Proponowane wynagrodzenie brutto: ok. 3000 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Tel. Kontaktowy: /47/ 74 16 369

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji lub co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku lub wysłać pocztą na adres:
  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk
  (Wydział Kadr)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry