Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – na czas zastępstwa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie prawidłowości realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku poprzez prowadzenie audytów i sprawdzeń w oparciu o plan zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań i protokołów ,
 • Prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Opracowanie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych (obszary przetwarzania, wykazy innej dokumentacji), w tym również określoną w odrębnych instrukcjach i procedurach,
 • Weryfikowanie kompletności dokumentacji przetwarzania opracowanej dla zbiorów danych osobowych oraz zgodności przewidzianych w niej środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
 • Przeprowadzenie czynności wyjaśniających w związku z naruszeniami zaistniałymi podczas przetwarzania danych osobowych przez użytkowników, w tym przeprowadzenie badania ryzyka i analizy zagrożeń dla danych osobowych przetwarzanych w zbiorach KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku przy współudziale wyznaczonych administratorów,
 • Opracowanie wniosków w zakresie potrzeb modyfikacji zastosowanych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie sprawozdania z zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony i bezpieczeństwa tych danych oraz inne wymagane przepisami rejestry.


Warunki pracy

• kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, innych jednostek Policji oraz interesantami, • praca związana z opracowywaniem dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych, prowadzeniem szkoleń policjantów i pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, monitorowanie prawidłowości realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników. • stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym; • narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer, • w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami; Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą :poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2600 zł brutto oraz płatna wysługa lat. Techniki i metody naboru: - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych, - sprawdzian wiedzy merytorycznej, - rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 711 36 04.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „oferta pracy na ogłoszenie nr 70116 ”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry