Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Zespole ds. Administracyjno - Gospodarczych i Nieruchomości Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
15-003 Białystok
ul. Sienkiewicza 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych na zakup usług związanych z badaniem osób zatrzymanych.
 • Sporządzanie całości dokumentacji dot. zawieranych umów zleceń na sprzątanie pomieszczeń służbowych, obsługę c.o. w obiektach służbowych Policji.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień publicznych na zakup środków medycznych.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych oraz analizowanie ich pod względem zgodności z zawartymi umowami.
 • Sporządzanie dokumentacji dot. przyjęcia darowizn rzeczowych i finansowych.
 • Dokonywanie oceny przydatności oraz sposobu zagospodarowania majątku ruchomego uznanego za zbędny lub zużyty, nie nadający się do dalszego użytku.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu p.poż., bilansowanie potrzeb, dokonywanie zakupu.
 • Obsługa systemu komputerowego SWOP.


Warunki pracy

• Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z jednostkami terenowymi.
• Kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z dostawcami
i usługodawcami.
• Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku jednostki.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
• W razie potrzeby praca w terenie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2750,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 711 36 04.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera i programu Word i Excel.
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność koordynowania.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr 66497 ”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry