Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

starszy inspektor zakładów górniczych

Wrocław, dolnośląskie

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa odkrywkowego w Okręgowym Urzędzie Górniczy we Wrocławiu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizuje stan zagrożeń, metody ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentację techniczną w zakresie posiadanej specjalności technicznej, a także analizuje wnioski dotyczące nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora urzędu nakazującej wstrzymanie działalności prowadzonej bez wymaganej koncesji
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje ich przyczyny i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje orzeczenia i projekty decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiedną ewidencję, oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej


Warunki pracy

• praca w terenie


• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura)


• narażenie na zagrożenia naturalne


• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą


• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach


• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych


• siedziba Urzędu (II piętro) jest niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe; podziemne lub wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
pracy (powyżej) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w organach administracji publicznej w specjalności górniczej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
  ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry