Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/02/2020.

starszy inspektor zakładów górniczych

Wrocław, dolnośląskie

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górniczych Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu ul. Kotlarska 41 50-151 Wrocław

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu rozpoznania stanu bezpieczństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, dokumentacji technicznej w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji,
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji, celem dokumentowania pracy urzędu,
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, do sądów o ukaranie, w odniesieniu do wykroczeń określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.


Warunki pracy

• trudne warunki pracy pod ziemią,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura, wilgotność),
• narażenie na zagrożenia naturalne, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń,
instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką
temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach
wymagających pozycji schylonych,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
• siedziba Urzędu niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak
podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
-sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany;
- sprawdzenie wymaganych kompetencji tj. skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa- koszyk zdań.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/ 790 20 80 lub 790 20 88.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
pracy (powyżej) jako osoba dozoru ruchu o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
  ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy w służbie cywilnej-górnik"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry