#

starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Poznań, wielkopolskie

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa podziemnego i odkrywkowego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

61-129 Poznań 61 - 129 Poznań, ul. Małachowskiego 10 wejście D 10 wejście D

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń naturalnych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • analizuje wnioski i dokumentacje w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach,
 • opracowuje projekty planów pracy i sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję, w rocznym horyzoncie czasowym,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze.


Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych na powierzchni i pod ziemią:
- trudne warunki pracy podziemią i  w terenie na powierzchni,


- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),


- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, 


- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn
i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.


2. Sposób wykonywania zadań:


- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, a także zaniżonych wysokościach wymagajacych pozycji schylonych,   


- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,


- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,


- w budynku znajdują się m.in. udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, dla osób  mających problem ze słuchem pzenośna pętla indukcyjna. Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego online,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego  naboru dotyczą.


W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl


Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)  zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
(powyżej 3 lat) pracy jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
lub w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej,


pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  ul. Małachowskiego 10, wejście D
  61-129 Poznań
  Oferty należy wysłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jakiego naboru dotyczą.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi