Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2021.

starszy inspektor zakładów górniczych

Poznań, wielkopolskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa podziemnego i odkrywkowego Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
61-016 Poznań, ul. Czerwonacka1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie.
 • Analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej .
 • Analizowanie wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji, w rocznym horyzoncie czasowym.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych.


Warunki pracy

Warunki pracy
1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnych i powierzchniowych w nadzorowanych zakładach górniczych,
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości , niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w tym drążonych przodkach i eksploatowanych ścianach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
• Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl
• Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów,
- do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
- do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadań (pakiet Microsoft Office 2013),
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
* asertywności,
* samodzielności i inicjatywy
- do sprawdzenia doświadczenia zawodowego– rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 65 00 801


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat pracy jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w
specjalności górniczej.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo pracy,
 • zaświadczenie pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych .

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry