Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/02/2020.

starszy inspektor zakładów górniczych

Lublin, lubelskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw mierniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowania profilaktyki oraz dokonywanie stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporządzanej i aktualizowanie dokumentacji mierniczo- geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie .
 • • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowywaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.


Warunki pracy

- trudne warunki pracy w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy ( hałas, wibracje, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się w wyrobiskach pod ziemią
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze,
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji , adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów,
- do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy,
- do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadania,
- do sprawdzenia doświadczenia zawodowego- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 81) 742 15 01


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu geodezja.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
jako osoba dozoru w specjalności mierniczej w ruchu zakładu górniczego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą lub w urzędach organów nadzoru górniczego.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
 • • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • • Znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego.
 • • Znajomość Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • • Skuteczna komunikacja , asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera.
 • • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • • Korzystanie z pełnych praw publicznych.
 • • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzajacych kwalifikacje mierniczego górniczego lub kopie dokumentów stwierdzajacych uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografi.
 • Oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzajacych uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lubstwierdzone kwalifikacje mierniczego w podziemnych zakładach górniczych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry