Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2020.

starszy inspektor zakładów górniczych

Kielce, świętokrzyskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy,w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu z wymaganą dokumentacją i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • rozpatrywanie wniosków związanych z opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz z uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegow zakresie zagospodarowania terenów górnczych w celu przygotowania projektów stanowisk dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,


Warunki pracy

- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KIE/S/Geol/2".
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1773Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
(powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności geologicznej lub w podmiotach wykonujących działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w specjalności geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną w specjalności geologicznej lub w organach administracji publicznej w specjalności geologicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Prawa wodnego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach - sekretariat pok. 208
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry