Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2020.

starszy inspektor zakładów górniczych

Kielce, świętokrzyskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa odkrywkowego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej,w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydawanie decyzji z upoważneinia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów oraz innych spraw i wniosków w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania decyzji dyrektora w tym zakresie,
 • wykonywanie pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzania programów szkoleń osób wykonujących specjalistyczne czynności w ruchu zakładu górniczego, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
 • opracowywanie, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu,


Warunki pracy

- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KIE/S-od/G/2/C".
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1773Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
(powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej: w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów administracji geologicznej w specjalności geologicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Kodeksu pracy
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych, podziemncyh zakładach górniczych lub kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności geologicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach - sekretariat pok. 208
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry