#

starszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Katowice, śląskie

Opis stanowiska pracy


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych do spraw elektrycznych w OUG w Katowicach

40-055 Katowice Poniatowskiego 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydaje decyzje w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej oraz inne sprawy i wnioski, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.


Warunki pracy

· trudne warunki pracy porz ziemią i w terenie,


· szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotoność, zapylenie),


· narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,


· narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


· częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


· pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


· przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,


· przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach, wymagających pozycji schylonych,


· pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


· budynek Urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla osób niewidomych i słabowidzących zastosowano oznakowania kontrastowe. Ponadto w Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM), a także urządzenia do nawigacji, współpracującej z aplikacją YourWay. Budynek jest wyposażony w windę, która jest przystosowana do wózków, posiada przyciski sterujące z alfabetem Brail’a oraz moduł komunikacji głosowej. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku głównego jest możliwe bezpośrednio z poziomo gruntu, przez automatyczne drzwi rozsuwane. Przy wejściu głównym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

· W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


· Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


· Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl/ogłoszenia/praca#tresc.


· Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).


· Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.


· Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


· Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
(powyżej 3 lat) w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako: osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • skuteczna komunikacja,
 • asertywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/EME/SI/B”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi