Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw redakcji Dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzi, rejestruje, wstępnie weryfikuje akty normatywne podlegające publikacji, przy wsparciu Systemu Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik;
 • współpracuje z wydziałami Urzędu w zakresie tworzenia i publikacji aktów stanowionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową, w zakresie badania legalności aktów zgodnie z jej właściwością;
 • przygotowuje materiały do składu Dziennika Urzędowego, w oparciu o System Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik, udzielanie wiz przy użyciu bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz tworzenie szablonu Dziennika;
 • dokonuje korekt Dziennika Urzędowego;
 • publikuje elektronicznie Dzienniki Urzędowe w Systemie Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik oraz umieszcza pliki PDF Dziennika w Biuletynie Informacji Publicznej ZUW;
 • sporządza projekty odpowiedzi na pisma i wnioski dotyczące publikacji aktów normatywnych w Dzienniku Urzędowym;
 • kontroluje prawidłowość tworzenia aktów prawnych w Edytorze Aktów Prawnych oraz przekazywania ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym, przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • przygotowuje i przedkłada załączniki do rachunków za ogłoszenie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających taryfy dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej.


Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

REKRUTACJA:


1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


×        Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,


×        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,


×        Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu


×        Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,


×        Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


×        Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,


×        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania


×        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,


×        Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,


×        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


×        Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy określonej w wymaganiach niezbędnych


5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna


×        Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia


×        Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 37 03


 


Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie, np. przy wykorzystaniu narzędzi: zoom, Skype, teams. Kandydat będzie musiał posiadać zainstalowany odpowiedni program.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w urzędach administracji rządowej lub samorządowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustaw samorządowych, zasad techniki prawodawczej, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne oraz przepisów dotyczących elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o służbie cywilnej
 • zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 87 ”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry