Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do rejestru oraz kwalifikowanie wydatków budżetowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg klasyfikacji budżetowej na podstawie składanych przez komórki organizacyjne zapotrzebowań
 • analizowanie i uzgadnianie złożonych przez komórki organizacyjne zapotrzebowań z wykonaniem wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za dany dzień i miesiąc
 • analizowanie i uzgadnianie wykonania wydatków budżetowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego z kosztami, a także monitorowanie wykonania Planu finansowego
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań statystycznych z wykonania wydatków, dochodów i sum depozytowych
 • sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych, rezerw celowych i dochodów
 • sporządzanie decyzji finansowych Dyrektora Generalnego oraz wniosków o przeniesienie planowanych wydatków Wojewody
 • sporządzanie Projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków budżetowych w układzie budżetu zadaniowego
 • zatwierdzanie dochodów księgowych oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych Urzędu zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i gospodarki środkami pozabudżetowymi


Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w pracy w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o VAT
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry