Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru farmaceutycznego w Zespole do spraw nadzoru farmaceutycznego

38-455 Krosno ks. Piotra Ściegiennego 6A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie obrotu detalicznego oraz stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w podmiotach prowadzących obrót produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii,,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w swoim zakresie działania,
 • prowadzenie internetowego rejestru (strona Głównego Inspektoratu Weterynarii) nadzorowanych podmiotów oraz na bieżąco wprowadzanie danych dotyczących przeprowadzonych kontroli,
 • prowadzenie państwowych badań jakości (monitoring) produktów leczniczych weterynaryjnych będących w obrocie,
 • współpraca z inspekcją farmaceutyczną,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie bieżącej i rocznej sprawozdawczości dotyczącej pracy Zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego,
 • aktualizowanie, katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji Zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego (w wersji papierowej i elektronicznej – „e-Dok”).


Warunki pracy

- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy, ( w tym dyżury)


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji , np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- stres związany z potrzebą szybkiego załatwienia zleconego zadania, stres związany z  udziałem w kontroli (możliwość utrudniania kontroli przez stronę).


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.


- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno
w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem „Ogłoszenie
o naborze Nr 118318 - Imię i nazwisko….” w terminie do 07.04.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


- Tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


- Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,


 


 


 


-Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.


- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania.


- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


-Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych, w szczególności w zakresie obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych (ustawa o IW, Prawo farmaceutyczne) oraz K.P.A,
 • podstawowa znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • prawo jazdy kat. B,
 • sprawna obsługa komputera (Excel),
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w realizacji zadań związanych z weterynarią (praca w lecznicy weterynaryjnej) lub farmacją,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie A1.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w odniesieniu do lekarza weterynarii/ prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do magistra farmacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie A1 .

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38 - 400 Krosno

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi