Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania pozwoleń na wszelkie działania przy zabytkach ruchomych
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli dotyczących stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków oraz zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu
 • udział w komisyjnych inspekcjach ustalających zakres prac konserwatorskich przed wydaniem pozwoleń na prace przy zabytkach ruchomych
 • dokonywanie oceny i weryfikacji wniosków składanych przez użytkowników lub właścicieli zabytków o udzielenie dotacji z budżetu Państwa na prace przy zabytkach ruchomych
 • przedstawianie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawach wpisania zabytku ruchomego do rejestru
 • uczestniczenie w odbiorach prac konserwatorskich prowadzonych zabytkach ruchomych


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek zabytkowy - nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko pracy - starszy inspektor" od poniedziałku do piątku w Sekretariacie, pok. 104, I piętro w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. O terminach kolejnych etapów naboru kandydaci będą powiadamiani poprzez e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332 wew. 36
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o profilu historia sztuki, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, historia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń do ustawy z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry