Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk Komenda

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych w wojskowej komendzie uzupełnień
 • Utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych
 • Opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących organizacji systemu dowodzenia i łączności wojskowej komendy uzupełnień w czasie pokoju i wojny
 • Wykonywanie "Programów organizacyjno- użytkowych" na rozbudowę i modernizację systemów teleinformatycznych oraz "Zadań projektowych" na rozbudowę systemów teleinformatycznych
 • Organizacja szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemów informatycznych
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu teleinformatycznego


Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
obsługa urządzeń biurowych
budynek 2-piętrowy
budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy
pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
brak oznaczeń dla niewidomych
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
głuchoniemym
naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące warunki:
1) złożone w terminie,
2) dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia),
3) CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem,
4) złożone oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą,
5) udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu II etapu naboru. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do
dalszych etapów. Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 261 398 274


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do odstępu do klauzuli „TAJNE” wydane przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego poszerzonego
 • Znajomość budowy komputerów i zasad budowy sieci teleinformatycznych, systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS oraz oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów przeprowadzonego przez ABW lub SKW
 • znajomość przepisów resortowych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do odstępu do klauzuli „TAJNE” wydanego przez ABW lub SKW lub oświadczenie na wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów przeprowadzone przez ABW lub SKW

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
  ul. Lipowa 35
  15-428 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 40698"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry