Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy ekspert skarbowy do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w Dziewiątym Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Delegaturze Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli celno – skarbowej w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa podatkowego i prawa celnego
 • Prowadzenie postępowania podatkowego w I instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie w kontroli celno-skarbowej i w postępowaniu podatkowym protokołów oraz projektów pism, postanowień, wezwań, zawiadomień, wyników kontroli i decyzji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komórki
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Współdziałanie z innymi organami w celu prawidłowego wykonywania zadań.


Warunki pracy

- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
- Praca w terenie
- Budynek 4-kondygnacyjny podpiwniczony (brak windy)
- Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – tylko parter – przy wejściu do budynku podjazd, na parterze platforma (podnośnik) umożliwiająca wjazd na wysoki parter
- Brak toalet dla osób niepełnosprawnych
- Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych
- Pokoje socjalneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Długość wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę
w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru:
- test wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3860,72 zł. brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,900.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
76 862 00 21 wew. 300 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
71 365-26-97 e-mail: andzelika.jadach@mf.gov.pl (sprawy organizacyjne i formalne).


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 5 lat w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność jego praktycznego stosowania
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  w dniach i godzinach wyznaczonych do obsługi podatników, podanych na stronie internetowej IAS
  https://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/kontakt/dane-teleadresowe
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 63642

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry