Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy archiwista

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2
45-016 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie zasobu archiwalnego w celu udostępniania materiałów archiwalnych zainteresowanym osobom
 • zabezpieczenie dokumentacji
 • popularyzacja zasobu archiwalnego
 • opracowywanie zagadnień i problemów naukowych związanych z zasobem archiwalnym w celu ich przedstawienia na zebraniach naukowych i konferencjach
 • przygotowywanie informacji, analiz i opinii z zakresu szeroko rozumianej problematyki archiwalnej na potrzeby dyrekcji Archiwum lub działań Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu ustalania zasad dotyczących działalności archiwalnej
 • wykonywanie czynności z zakresu podstawowego zabezpieczania zasobu archiwalnego w celu zapewnienia należytych warunków przechowywania materiałów archiwalnych, ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą
 • uczestnictwo w opiniowaniu projektów wskazówek metodycznych i zarządzeń wewnętrznych dotyczących opracowania zasobu
 • sprawowanie opieki nad praktykantami i nowymi pracownikami


Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy-komputer
stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, I i II piętrze;
budynki niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów)
brak oznaczeń dla osób niewidomych;
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferujemy miesięczne wynagrodzenie brutto 3.000 zł pensja zasadnicza+dodatek za wysługę lat;
oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane;
wszystkie składane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys-powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata;
metody i techniki naboru: analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna;
oferty kandydatów z grupy najlepiej i ocenionych podczas naboru przechowywane są przez 3 miesiące od zakończenia naboru, natomiast oferty pozostałych kandydatów przez 14 dni od zakończenia naboru, a następnie podlegają zniszczeniu lub odebraniu w okresie dwóch tygodni;
kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, a następnie podlegają zniszczeniu;
kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mailem o ich terminie;
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/4544075


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • j. niemiecki-czytanie i rozumienie tekstów fachowych
 • znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry